ترجمه گواهی موقت پایان تحصیل

برای بسیاری از شما اتفاق افتاده است که پس از فارغ التحصیلی از مدرک ، آنطور که باید به دنبال اصل مدرک خود نیستید. زیرا در بسیاری از موقعیت های شغلی کار شما با مدرک موقت شروع می شود و لزوماً لازم نیست مدرک اصلی را داشته باشید. اما هرچه فرصت مهم و رسمی استفاده از مدرک شما باشد ، نیاز به ترجمه رسمی مدرک اصلی نیز بیشتر خواهد بود. در واقع ، ترجمه گواهی موقت برای استفاده در چنین شرایطی کمتر مورد قبول سازمان یا مرکز آموزشی مبدا است و آنها ترجمه رسمی مدرک اصلی را در اولویت قرار می دهند.